பண்டையக் காலத்தில் கருத்தரிப்பதை தவிர்க்க கடைப்பிடிக்கப்பட்ட சில வினோத முறைகள் – வீடியோ உள்ளே

நாம் இன்று பின்பற்றி வரும் பெரும்பாலான மருத்துவ முறையகள் செயற்கையானவை ஆகும். ஆனால்… Read More