லங்காபுரியின் கவிதை போட்டி- பிரதீபன்- நுவரெலியா- பாவம் காதல்

லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு என்ற கவிதை போட்டியின் முதல் நேயர் கணேசன் பிரதீபன் நுவரெலியாவிலிருந்து…..

பாவக் காதல்

அவள் பாவம் என்பதில்

ஆரம்பித்த எனது அனுதாபக் காதல்

நான் பாவம் என்ற நிலையில்

நயமாக முடிந்துபோனது. – அந்த

எந்திர இதயக் காரியின்

மந்திர பேச்சை நம்பியதாலே

மனதின் மன்றாட்டம் தொடர்கிறது

மனமூடி அணிந்துகொண்டு…..!

91890432-144d-4954-98b8-d4dfd601613d

நீங்களும் இணைந்துக்கொள்ளலாம்…. லங்காபுரியின் மனம் பாடும் தாலாட்டு

மேலதிக விபரங்களுக்கு…..