மாணவர்களே! முக்கிய 37 சொற்களுக்கான நேரடி தமிழ் வடிவம்!

1. WhatsApp – புலனம்
2. youtube – வலையொளி
3. Instagram – படவரி 
4. WeChat – அளாவி
5.Messanger – பற்றியம்
6.Twtter – கீச்சகம்
7.Telegram – தொலைவரி
8. skype – காயலை
9.Bluetooth – ஊடலை
10.WiFi – அருகலை
11.Hotspot – பகிரலை
12.Broadband – ஆலலை
13.Online – இயங்கலை
14.Offline – முடக்கலை
15.Thumbdrive – விரலி
16.Hard disk – வன்தட்டு
17.GPS – தடங்காட்டி
18.cctv – மறைகாணி
19.OCR – எழுத்துணரி
20 LED – ஒளிர்விமுனை
21.3D – முத்திரட்சி
22.2D – இருதிரட்சி
23.Projector – ஒளிவீச்சி
24.printer – அச்சுப்பொறி
25.scanner – வருடி
26.smart phone – திறன்பேசி
27.Simcard – செறிவட்டை
28.Charger – மின்னூக்கி
29.Digital – எண்மின்
30.Cyber – மின்வெளி
31.Router – திசைவி
32.Selfie – தம் படம் – சுயஉரு – சுயப்பு
33 Thumbnail சிறுபடம்
34.Meme – போன்மி
35.Print Screen – திரைப் பிடிப்பு
36.Inkjet – மைவீச்சு
37.Laser – சீரொளி