புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுடன் தொடர்புடைய சட்டங்கள்!

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுடன் தொடர்படைய சட்டவாக்கங்கள்

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுடன் தொடர்புடைய சட்டவாக்கங்கள்
2005ம் ஆண்டின் 30ம் இல சிறுவர்களையும் பெண்களையும் விபசாரத்துக்காக ஆட்கடத்தலை ஒடுக்குதல் மற்றும் தடுத்தல் தொடர்பான சமவாயச் சட்டம்
1980ம் ஆண்டின் 32ம் இல வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் சட்டம்
1948ம் ஆண்டின் 20ம் இல குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சட்டம்
1998ம் ஆண்டின் 42ம் இல குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சட்டம் திருத்தியது
2006ம் ஆண்டின் 31ம் இல குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சட்டம் திருத்தியது
1993ம் ஆண்டின் 16ம் இல குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சட்டம் திருத்தியது
2006ம் ஆண்டின் 16ம் இல தண்டனைக் கோவை (திருத்தியது)
1985ம் ஆண்டின் 21ம் இல இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு சட்டம்
1994ம் ஆண்டின் 4ம் இல இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு சட்டம் திருத்தியது
1841ம் ஆண்டின் 40ம் இல நாடோடிகள் கட்டளைச் சட்டம்