தோட்டத்துக்கு போவேன் ராமா? நரிகள் வருமே அம்மா மாடு மேய்க்க போ ராமா மாடு முட்டுமே அம்மா

தோட்டத்துக்கு போவேன் ராமா? நரிகள் வருமே அம்மா
மாடு மேய்க்க போ ராமா மாடு முட்டுமே அம்மா