திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம் : கிழக்கு மாகாணம்..!

கிழக்கு மாகாணப் பாடசாலைகளில் நிலவுகின்ற ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக இலங்கை ஆசிரியர் சேவை, தரம் 3-I (அ)க்கு மாவட்ட ரீதியாக பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை – 2017.

 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2017.08.21

 

கீழே க்ளீக் செய்யவும்

 

Recruitment of Graduate Teacher – 2017 (Tamil)

 

Amendment – Recruitment of Graduate Teacher – 2017 (Tamil)