க.பொ.த உயர் தர வறிய மாணவர்களுக்கு ஜனாதிபதி நிதியத்தால் வழங்கப்படும் புலமைப்பரிசிலுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

க.பொ.த உயர் தர வறிய மாணவர்களுக்கு ஜனாதிபதி நிதியத்தால் வழங்கப்படும் புலமைப்பரிசிலுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.