கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சகத்தின் கீழ் பதவி வெற்றிடங்கள்!

கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சு – 12 பதவி நிலைகளுக்கான பல்வேறு பதவி வெற்றிடங்கள் – விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 20.01.2017