இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம் – கல்வித் திட்டத்தில் முதுகலை டிப்ளமோ

 

இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம் – கல்வித் திட்டத்தில் முதுகலை டிப்ளமோ பட்டப்படிப்பு

 

விண்ணப்பம் முடிவடையும் திகதி 2018 -01-10

 

Postgraduate Diploma in Education Program (Weekends) 2018 / 2019 Intake III – Rajarata University of Sri Lanka